Regulamin hali sportowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W PLESZEWIE UL.B.KRZYWOUSTEGO 4
§ 1
1. Hala sportowa podlega Sport Pleszew sp. z o.o. i służy do organizacji zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu zatwierdzonego przez kierownictwo Sport Pleszew sp. z o.o.
3. Hala sportowa jest czynna:
1) poniedziałek – piątek w godz. 8.00-22.00
2) w soboty i niedziele hala czynna jest w przypadku wcześniej uzgodnionych imprez i zajęć.
4. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pierwszeństwo w korzystaniu z hali ma Zespół Szkół Publicznych nr 3 na realizacje zajęć dydaktycznych, w tym pozalekcyjnych.
5. Zasady korzystania z hali przez ZSP nr 3 określa umowa.

§ 2
1. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 4, hala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Prezesa Sport Pleszew sp. z o.o.
2. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje arenę główną lub jej część.
3. Osoby korzystające z hali mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.
4. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy zawartej ze Sport Pleszew sp. z o.o.
5. Za przygotowanie umowy oraz organizacje wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik hali sportowej.
6. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się do wyznaczonego pracownika hali, który przygotowuje umowę najmu .
7. W przypadku wynajmu hali każda grupa winna wskazać osobę odpowiedzialną (trener, opiekun, instruktor), która ustala z pracownikiem hali sprawy organizacyjne i personalnie a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy w trakcie jej pobytu w hali.
8. Osoba odpowiedzialna pobiera klucze od szatni przed początkiem zajęć i zdaje je nie później niż 10 minut po zakończonych zajęciach.

§ 3
1. Opłata za wynajem hali powinna zostać uiszczona przez najemcę w terminie zgodnym z umową.
2. Minimalny czas wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy hali na wynosi 1 godzinę.
3. W czasie zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych i treningów trybuny widowni są zamknięte dla publiczności.

§ 4
1. Korzystający z boiska hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie nie brudzącej nawierzchnie boiska (jasna podeszwa halowa).
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości w obiekcie,
3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
5) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi hali.
3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów sportowych i innych imprez organizowanych w obiekcie.
4. Sprzęt sportowy należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Zabrania się:
1) samodzielnego przenoszenia sprzętu ,
2) siadania na trybunach w stanie złożonym,
3) samodzielnego rozkładania i regulowania wysokości koszy bocznych,
4) samodzielnego rozkładania słupków do siatkówki ,
5) korzystania z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi hali.
6. Zabrania się wnoszenia na hale sportowa:
1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
4) napojów alkoholowych
5) spożywania posiłków na arenie i trybunach.
7. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:
1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
3) wprowadzania zwierząt,
4) przebywania dzieci bez opieki dorosłych poniżej 10 roku życia, zakaz ten obowiązuje również podczas przebywania na trybunie hali.
8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
9. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
10. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem
i przestrzegania go.
11. W razie łamania regulaminu przez grupy korzystające z hali kierownik ma prawo wykreślić grupę z harmonogramu na czas nieokreślony.
12. Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzyga Prezes Sport Pleszew sp. z o.o.

Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o.