Polityka prywatności i cookie

Polityka cookie 

Polityka prywatności 

 1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://www.sport.pleszew.pl/,  której administratorem jest Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie  przy ul. Sportowej 4  (zwana dalej „Sportem Pleszew”).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Sport Pleszew nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 1. Zasady ochrony danych osobowych

Sport Pleszew jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Sport Pleszew. Sport Pleszew dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1 Każda osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. Sport Pleszew wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

 1. a) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz e-maila w celu kontaktu przedstawiciela Sportu Pleszew w związku produktami lub usługami Sportu Pleszew.
 2. b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w Sporcie Pleszew.
 3. c) w celu odpowiedzi na komentarz przesłany za pomocą formularza.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Sport Pleszew może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Sport Pleszew zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Sport Pleszew dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

o    zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,

o    zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

o    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

o    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

o    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

o    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

o    z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

o    nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 1. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Sport Pleszew zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

o    formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;

o    kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Sportu Pleszew znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

o    dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Sportu Pleszew – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Sport Spleszew nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

o    podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Sport Pleszew – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Sportu Pleszew. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Sportu Pleszew. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”

 1. Prawa użytkownika

6.1 Sport Pleszew respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 2. b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 3. c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) prawo do przenoszenia danych
 6. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Sport Pleszew jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Sport Pleszew zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Sport Pleszew informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 2. b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 4. d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

 1. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Sport Pleszew oświadcza, że nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sportu Pleszew.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Sport Pleszew może mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Sportu Pleszew. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 Klauzula informacyjna  Sport Pleszew Sp. z o.o.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sport Pleszew sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Sportowej 4

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew
 2. telefonicznie: +48 62 742-12-93,
 3. e-mail: biuro-sport@pleszew.pl

 

Inspektor ochrony danych

 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mirosław Hajdasz. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: finanse-sport@pleszew.pl

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
 2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. promocji działalności Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.0.1263 t.j.)
 6. zapewnienia bezpieczeństwa klientom, pracownikom, oraz w celu ochrony mienia

art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j.)

 1. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.)

Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:
 2. podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Sport Pleszew Sp. z o.o
 3. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 4. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta i Gminy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 5. instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 2. podanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e), f) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów
 3. podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.
 4. podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W OBIEKTACH SPORT PLESZEW SP. Z O.O.

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obiektach Sport Pleszew sp. z o.o. jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych oraz ochrony przeciwpożarowej a także na terenie wokół obiektów.
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.
 3. Administratorem danych jest Sport Pleszew sp. z o.o.
 4. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych w Sport Pleszew sp. z o.o. ul. Sportowa 5, 63 – 300 Pleszew  lub na adres e-mail: finanse-sport@pleszew.pl

 1. Monitoring obejmuje następujące obiekty:

– Park Wodny „Planty”

– Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Krzywoustego 4.

 1. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w pkt. 5.
 2. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco  do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 3. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków orz poprzez wywieszenie informacji .
 6. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt. 1 i przechowuje przez okres 5 dni. Po upływie wskazanego terminu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną zniszczone.
 7. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.