Wigwam – regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIGWAMU

§1
1. Właścicielem wigwamu jest MIASTO I GMINA PLESZEW.
2. Zarządzającym wigwamem jest SPORT PLESZEW SP. Z O.O., ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew, tel. 62 7421 293, e-mail: sport@pleszew.pl.

§2
Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Wigwamu.

§3
1. Korzystanie z wigwamu jest odpłatne. Cennik i zasady odpłatności ustala Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o. w formie zarządzenia Prezesa Zarządu Sport Pleszew sp. z o.o. i zaakceptowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
2. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7421 293.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarządzający może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem Wigwamu. Pobierana opłata może ulec zmianie w drodze negocjacji.

§ 4
1. Poprzez wynajęcie Wigwamu należy rozumieć zgłoszenie przez wynajmującego chęci użytkowania obiektu.
2. Zgłoszenie rezerwacji dokonywane może być:
– drogą mailową: kasa-sport@pleszew.pl
– telefonicznie dział obsługi kas: 62-742-12-93
– bezpośrednio w sekretariacie bądź w dziale obsługi kas.
3. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Wydarzenia.
4. Najpóźniej 3 dni przed planowanym Wydarzeniem należy podpisać umowę najmu wigwamu w dziale obsługi kas lub w sekretariacie SPORT PLESZEW (ul. Sportowa 4), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek).
5. Po podpisaniu umowy w przypadku gdy Wynajmujący nie będzie chciał/mógł zorganizować imprezy w wynajętym przez siebie terminie kwota wynajmu nie zostaje zwrócona Wynajmującemu.
6. Kaucja zwrotna winna zostać uiszczona najpóźniej w dniu udostępnienia obiektu (wydania kluczy).
7. Zwrot wynajętego obiektu Wigwamu powinien nastąpić w następnym dniu roboczym przy pracowniku SPORT PLESZEW SP. Z O.O. w celu przeprowadzenia wspólnych oględzin stanu Wigwamu i jego wyposażenia.
8. Faktura VAT wystawiana jest przez Sport Pleszew sp. z o.o. na podstawie dokonanej wpłaty.
9. Płatność za wynajem wigwamu można uiścić w dwóch formach:
– gotówkowej w sekretariacie;
– przelewu gotówkowego
§ 5
1. Obowiązki wynajmującego oraz uczestników wynajmu Wigwamu:
– utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wynajmu obiektu
– posprzątania obiektu oraz sanitariatów
– pozostawienia wigwamu po wynajmie w takim stanie, w jakim został przekazany.
2. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wynajmem Wigwamu ponosi wynajmujący. W szczególności odnosi się to do utraty, ubytku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, wyposażenia (dotyczy również sanitariatów).
3. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanego Wigwamu i sanitariatów przedstawiciel Sport Pleszew sp. z o.o. stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres wynajmującego. Wynajmujący pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
4. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania ładu i porządku oraz nie hałasowania podczas wynajmu obiektu.
5. Podczas użytkowania wigwamu zabrania się wchodzenia na teren przyległy tj. basen kąpielowy otwarty, bieżnię, boiska.
§6
1. Sport Pleszew sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia wigwamu , jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Sport Pleszew sp. z o.o. i Miasta i Gminy Pleszew.
2. Właściciel i Zarządca nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z wigwamu ani za pozostawione w wigwamie mienie .
3. Korzystający z Wigwamu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag Zarządzającego.
4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Wigwamu oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
5. Nadzór nad Wigwamem oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni Zarządzający obiektem lub osoba przez niego upoważniona.
6. Teren Wigwamu objęty jest monitoringiem wizyjnym.
7. Zarządzający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2018 r.

Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o