Boisko ze sztuczną nawierzchnią – regulamin

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią

§ 1

1. Właścicielem boiska piłkarskiego jest Miasto i gmina Pleszew
2. Zarządzającym boiskiem piłkarskim jest Sport Pleszew sp. z o.o.

3. Udostępnianie Biska jest możliwe na podstawie umowy najmu podpisanej przez Zarządzającego boiskiem i po uprzednim dokonaniu opłaty za wynajem boiska.

§ 2

Osoby korzystające z boiska piłkarskiego, zwanego dalej Boiskiem, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Korzystanie z Boiska jest odpłatne. Cennik i zasady odpłatności ustala Zarząd spółki Sport Pleszew sp. z o.o. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 062 74 21 293.

2. Boiska czynne jest w godzinach ustalonych przez Zarządzającego obiektem( poniedziałek – niedziela 8.00 – 21.30).

3. Organizowanie zawodów, treningów i meczów może się odbywać wyłącznie za zgodą Zarządcy obiektu, w uzgodnionych dniach i godzinach

4. W okresie zimowym, w przypadku opadów śniegu i zalegania grubej pokrywy śnieżnej Boisko jest nieczynne.

5. Boiska wyposażone jest w oświetlenie elektryczne oraz instalację zraszania, które są uruchamiana w zależności od potrzeb przez obsługę Boiska .

6. Zraszanie Boiska uruchamiane jest wyłącznie przez osoby upoważnione tj. pracowników Sport Pleszew.

7. Szatnie na treningi lub mecze udostępniane są w czasie 20 minut przed zajęciami i 20 minut po zajęciach.

8. Teren Boiska objęty jest monitoringiem wizyjnym.

§ 4

1. Na boisku zabrania się:

– używania butów piłkarskich z lanymi lub wkręcanymi korkami lub obuwia niesportowego,

– używania w obrębie boiska jakichkolwiek źródeł ognia, rozpalania ognisk, odpalania rac czy innych środków pirotechnicznych,

– wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem Boiska np. rower, deskorolka, wrotki, motorower, inne pojazdy mechaniczne( z wyłączeniem pojazdów do konserwacji i czyszczenia, których nacisk jednostkowych jest mniejszy niż 0,75 kr/cm2,

– malowania linii farbami lub znakowanie w inny sposób trwały Boiska,

– ustawienia bezpośrednio na nawierzchni Boiska obiektów o ostrych krawędziach,

– ustawiania bezpośrednio na nawierzchni Boiska jakichkolwiek obiektów typu podium, składane podłogi itp.

– wchodzenia na ogrodzenia, bramki i inne urządzenia sportowe,

– palenia tytoniu, spożywania alkoholu i jedzenia,

– wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

– zakłócania porządku, używania słów wulgarnych,

– korzystania z Boiska w godzinach, kiedy jest zamknięte, w trakcie odbywania imprez sportowych i rekreacyjnych,

– wprowadzania zwierząt,

2. Korzystanie z boiska przez osoby do 15 roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub trenerów.

3. Korzystający z Boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp.

4. Korzystający z Boiska korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

5. Zarządzający Boiskiem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu(boisko, szatnia).

6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia Boiska bądź ich opiekunowie prawni, poniosą odpowiedzialność materialną proporcjonalnie do wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

8. Zarządzający Boiskiem może odmówić wstępu na Boisko osobom nie stosującym się do w/w regulaminu.

9. Nadzór nad Boiskiem oraz kontrola realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni Zarządzający obiektem lub osoba przez niego upoważniona.

10. Zarządzający obiektem(osoba przez niego upoważniona) ma prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.