Regulamin stadionu

Regulamin korzystania ze Stadionu Sportowego w Pleszewie przy ul. Wojska Polskiego

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Sportowego w Pleszewie przy ul. Wojska Polskiego zwanego dalej „Stadionem”.
2. Administratorem Stadionu jest Sport Pleszew Sp. z o.o.
3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych imprez.
4. Stadion jest czynny codziennie od 8.00 do 19.00 w dni powszednie w okresie od kwietnia do października. Administrator Stadionu może wydłużyć czas korzystania z obiektu w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych W soboty i niedziele oraz święta stadion udostępniony jest jedynie na czas trwania zawodów.
5. Osoby przebywające na terenie Stadionu winny stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Administratora Stadionu, służb porządkowych i innych osób upoważnionych przez Administratora Stadionu.
6. Organizowanie jakichkolwiek imprez wymaga zgody Administratora Stadionu.
7. Ze Stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane, zgodnie z ustalonym z Administratorem Stadionu harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
8. Szczegółowe zasady korzystania ze Stadionu przez kluby sportowe określają umowy na korzystanie z obiektu podpisane przez kluby sportowe z Administratorem Stadionu.
9. Korzystanie z urządzeń sportowych Stadionu przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą Administratora Stadionu. Osoby korzystają z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
10. Administrator Stadionu ustala cennik oraz zasady korzystania ze Stadionu w celach komercyjnych.
11. W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku na Stadionie, wyznacza się dla zorganizowanych grup kibiców gości sektor, w którym podczas imprez sportowych, a zwłaszcza meczów piłki nożnej, zobowiązani są przebywać na wniosek organizatora
12. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:
a. respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
b. niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka odurzającego, a także osób usiłujących zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty alkohol i przedmioty niebezpieczne
c. niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,
d. zapewnienie właściwej informacji dla uczestników imprezy i widzów,
e. zapewnienie drożności wejść na Stadion oraz dróg na terenie Stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
f. ustalenie z przedstawicielem Administratora Stadionu, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
13. Zabrania się na terenie Stadionu:
a. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych (w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych) szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy. Miejscem depozytowym na odebrane przedmioty jest kasa biletowa przy głównej bramie Stadionu,
b. przechodzenie przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiając swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,
c. zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu Stadionu i jego otoczenia,
d. zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,
e. spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f. niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na terenie Stadionu i jego otoczeniu,
g. wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego,
h. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
i. przebywania po jego zamknięciu,
j. przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprezy i obsługa Stadionu,
k. wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi Stadionu,
l. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników , służb porządkowych, Policji),
m. palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
n. używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,
o. przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,
p. umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody Administratora Stadionu,
q. prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
14. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
15. Osoby, które nie respektują postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Stadionu.
16. W przypadku wyrządzenia szkód w mieniu stadionu organizatorzy imprez zobowiązani są do ich usunięcia na własny koszt.
17. Wszelkie zaistniałe wypadki oraz przypadki uszkodzenia mienia należy zgłaszać niezwłocznie Administratorowi Stadionu (tel. 062 7428363).
Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 ( tel. kom. 112 )
Straż pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 742-83-33
Sport Pleszew Sp. z o.o. 742-83-63(do godz.15.00)

Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o