Amfiteatr – regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z AMFITEATRU W PLESZEWIE UL.SPORTOWA
§ 1
1. Amfiteatr podlega Sport Pleszew sp. z o.o. i służy do organizacji rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Zajęcia w amfiteatrze odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu zatwierdzonego przez kierownictwo Sport Pleszew sp. z o.o. Pierwszeństwo w korzystaniu z amfiteatru mają jednostki Miasta i Gminy Pleszew.
3. Amfiteatr jest czynny w dniach organizowania imprez, które muszą być zgłoszone do kierownictwa Sport Pleszew sp. z o.o. z 3 dniowym wyprzedzeniem
4. Zasady korzystania z amfiteatru określa umowa zawierana z najemcą/biorącym w użyczenie.
§ 2
1. Instytucje zainteresowane wynajęciem/użyczeniem amfiteatru zgłaszają się do wyznaczonego pracownika Sport Pleszew sp. z o.o., który przygotowuje umowę najmu/użyczenia .
2. W przypadku wynajmu/użyczenia, winna być wskazana osoba odpowiedzialna, która ustala z pracownikiem Sport Pleszew sp. z o.o. sprawy organizacyjne i personalnie a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób na amfiteatrze.
3. Osoba odpowiedzialna pobiera klucze od bram amfiteatru przed początkiem imprezy i zdaje je nie później niż po zakończeniu imprezy i uporządkowaniu amfiteatru.
§ 3
1. Korzystający z amfiteatru zobowiązani są :
1) utrzymania czystości w obiekcie,
2) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
3) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych w tym uzyskania wszelkich pozwoleń w przypadku organizacji imprezy masowej w rozumieniu odrębnych przepisów,
4) podporządkowania się poleceniom pracowników Sport Pleszew sp. z o.o..
2. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu amfiteatru odpowiedzialni są organizatorzy imprez organizowanych w obiekcie.
3. Zabrania się:
1) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
4) napojów alkoholowych
4. Na terenie amfiteatru obowiązuje zakaz:
1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
3) wprowadzania zwierząt,
4) przebywania dzieci bez opieki dorosłych poniżej 10 roku życia,
5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu amfiteatru niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
6. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia amfiteatru ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
7. Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzyga Prezes Sport Pleszew sp. z o.o.